V 11 obciach nemajú žiadneho kandidáta na starostu, doterajšie vedenie nemalo ani na platy. Voľby tam aj tak budú

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa nebudú konať v 5 obciach na Slovensku. Dôvodom je, že v týchto obciach nebola podaná kandidátna listina pre voľby do obecného zastupiteľstva ani pre voľby starostu obce. 

Ide o obce Ratkovo, Michalková, Pongrácovce, Jakušovce a Brezovec. „Ja si teraz dlhujem dva platy. Hoci viem, že je to protizákonné,“ hovorí Miroslav Solomon, starosta obce Brezovec. Na účte totiž nemá peniaze. A po zaplatení elektriny, internetu, telefónu a zberu odpadu mu neostane nič ani v hotovosti. V malej obci býva len cez 30 obyvateľov.

Starosta Brezovca si dlhuje dva platy, obec má prázdnu pokladnicu. Zdroj FOTO: red

„Nekandidujem najmä pre neistotu, čo ďalej. Čo sa týka hlavne energií. V takej malej obci, akou sme, do 200 obyvateľov, žijeme iba z ruky do úst,“ hovorí Rastislav Frkáň, starosta Ratkova.

V ďalších šiestich obciach nebudú občania voliť starostu, budú si vyberať len spomedzi kandidátov do obecného zastupiteľstva. Kandidátna listina pre voľby starostu obce nebola podaná v obciach Domadice, Moškovec, Harakovce, Šarišské Bohdanovce, Starina a Dobroslava.

V 25 obciach kandiduje nižší počet kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva, ako má byť zvolený. Ide o obce Studienka, Doľany, Prašník, Slatinka nad Bebravou, Rudnianska Lehota, Sebedražie, Čab, Chrabrany, Lužany, Blažovce, Jazernica, Karlová, Žabokreky, Lietavská Svinná – Babkov, Baláže, Poniky, Petrovce, Lukavica, Slatinské Lazy, Nevoľné, Harakovce, Lažany, Dobroslava, Čižatice a Hrhov.

Riadne voľby do samospráv sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022. Zdroj FOTO: archív red

Vo všetkých týchto vyššie spomenutých obciach sa budú konať nové voľby, ktoré do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí vyhlási predseda Národnej rady SR najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.

Čo ale do času, kým sa zvolí starosta?

Podľa zákona o obecnom zriadení platí, že v prípade, ak vo voľbách nedošlo k zvoleniu starostu, tak doterajší starosta pokračuje vo výkone mandátu (až do zloženia sľubu nového starostu).

Kým nie sú obsadené funkcie starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, vyhlasujú sa voľby (aj opakovane). Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb do orgánov samosprávy obcí nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu obce („nefunkčná obec“), vláda môže nariadením pričleniť k susediacej obci, ktorá sa nachádza v tom istom okrese ako nefunkčná obec, ak s tým susediaca obec súhlasí.

Aj v týchto obciach však budú môcť ísť občania v tento deň k volebným urnám, hlasovať totiž budú do orgánov samosprávnych krajov. Po prvý raz sa totiž na Slovensku uskutočnia spojené komunálne a župné voľby.

Prvýkrát sa na Slovensku konajú spojené komunálne a župné voľby. Zdroj FOTO: archív red

Spojené voľby sa uskutočnia v jednej volebnej miestnosti. Spolu bude otvorených 6 010 volebných miestností.

Pre hlasovanie obecných poslancov, respektíve mestských zastupiteľstiev, starostu či primátora bude slúžiť biela obálka. Hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a šéfa samosprávneho kraja bude potrebné vložiť do modrej obálky. 

Obálku následne volič hodí do určenej schránky, teda buď do bielej, alebo do modrej. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že ak občan vloží lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný.

Spojené komunálne a župné voľby sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022.