Nezrelé dieťa sa v škole stretáva so zlyhaním, vraví psychologička. Čo všetko má zvládať budúci prváčik?

Ilustračná snímka. Zdroj FOTO: pixabay.com

V našej krajine je pre vstup dieťaťa do školy rozhodujúcim kritériom vek. Školská zrelosť je podmienená dosiahnutím telesnej, rozumovej, sociálnej, citovej a pracovno-motivačnej spôsobilosti dieťaťa. Prečo je školská zrelosť taká dôležitá a čo si treba všímať na svojich predškolákoch? Táto téma teraz zaujíma mnohých rodičov, ktorí majú doma predškolákov. Viac o školskej zrelosti hovorí psychologička Ladislava Zavadinková.

Prečo je školská zrelosť taká dôležitá?

Každé dieťa potrebuje zažiť pocit úspechu. Nezrelé dieťa v škole sa od začiatku stretáva so zlyhaním, čo môže znížiť jeho motiváciu a sebavedomie a stretáva sa s pocitom menejcennosti. Dieťa nestíha ostatným spolužiakom, môžu sa objaviť ťažkosti v kolektíve, prehĺbi sa nezáujem o učenie. Dieťa aj napriek zvýšenej námahe pri učení dosahuje slabé výsledky, má ťažkosti s učením (čítanie, písanie, matematika), je unavené a vyčerpané. Škola je preňho stresujúcim miestom, neteší sa do nej a môžu sa objaviť aj psychosomatické ťažkosti či zvýšená úzkosť. Školská zrelosť sa netýka len veku (dieťa dovŕši vek 6 rokov do 31.8.) a telesnej spôsobilosti, ale jedná sa o vyspelosť centrálnej nervovej sústavy a je predpokladom úspešného zvládnutia adaptácie na školský režim. Zrenie centrálnej nervovej sústavy ovplyvňuje lateralitu, rozvoj motorickej a senzorickej koordinácie, je predpokladom k rozvoju sluchového a zrakového vnímania. 

Čo by si mali rodičia všímať na svojich predškolákoch? 

• Dieťa zvláda rozlíšiť prvú, poslednú hlásku v slove či rozložiť slová na slabiky. 

• Rozumie základným pojmom: málo – veľa; viac – menej, dokáže napočítať do 10, zvládne určiť napr. počet prstov.   

• Jeho výslovnosť je čistá, má rozvinuté vyjadrovacie schopnosti a dokáže zreprodukovať príbeh alebo rozprávku. 

• Dieťa má vzťah k rôznym činnostiam a k hre, osvojuje si nové činnosti. Zvláda pohybové aktivity, je zručné a obratné. Neodbieha od činností a dokáže sa na nesústrediť.

Dôležitý je aj správny úchop ceruzky a celkové zvládanie grafomotoriky. Zdroj FOTO: pixabay.com

• Grafomotorika – držanie ceruzky, primeraný tlak na podložku, výtvarný prejav a začiatok písomného prejavu, schopnosť napodobniť určité grafické vzory. Pokiaľ je vaše dieťa ľavák, rešpektujte to. 

• Sociabilita – dieťa dokáže nadviazať sociálny kontakt, vie fungovať v skupine rovesníkov a rešpektovať pravidlá skupiny.  

• Sebaobsluha – dieťa sa dokáže obliecť, obuť, zvláda osobnú hygienu aj stolovanie.  

• Emocionalita – dieťa prejavuje určitú schopnosť ovládať svoje pocity, vyjadriť ich, vedieť sa bez problémov odpútať na primeraný čas od rodičov. 

• Správanie sa – dieťa je primerane veku samostatné, aktívne, disciplinované a prispôsobivé. 

Psychologička L. Zavadinková radí rodičom, čo si treba všímať na svojich predškolákoch. Foto: Archív LZ

Kedy radšej počkať? 

Odporúčam rodičom kriticky sa zamyslieť nad svojím dieťaťom a uvedomiť si, že rozhodujete o celom jeho ďalšom živote. Nevhodné zaškolenie môže mať negatívny dopad na osobnosť vášho dieťaťa, jeho sebavedomie, ambície, chuť objavovať svet. Problémy s učením či zlyhania hneď na začiatku školského roka môžu dieťa demotivovať, narušiť jeho sebavedomie a celú jeho školskú dráhu poznačiť. Poraďte sa s odborníkmi, pokiaľ si nie ste istí, či je vaše dieťa na školu zrelé.

Uvažovať o vyšetrení školskej zrelosti by mal rodič v prípade, že je jeho dieťa veľmi živé, hravé, nevydrží dlhšie pri jednej činnosti; nerado kreslí, má zlý úchop a ceruzku strieda z pravej do ľavej ruky; má ťažkosti s výslovnosťou, reč je slabo vyvinutá; dieťatko je nadmerne bojazlivé, odmieta kontakt s druhými, v cudzom prostredí plače, koná impulzívne či agresívne. 

Čo je v tejto téme z hľadiska psychológie najdôležitejšie?

Potrebné je rozvíjať a podporovať reč – neodkladať návštevu logopéda a odstrániť logopedické problémy, rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie (Čo vidíš na tomto obrázku? Čo počuješ? Ktorú hlásku počuješ na začiatku tohto slova?), priestorovú orientáciu a grafomotoriku. Zapájajte deti do bežných činností, ako sú napríklad upratovanie či varenie a veľa si spolu čítajte – počas čítania kníh sa deťom nesmierne rozširuje slovná zásoba, zlepšuje sa gramatický cit – „napočúvajú“ si správnu slovenskú gramatiku, cibrí sa predstavivosť a buduje sa vzťah medzi dieťaťom a rodičom.