ANALÝZA Ako rýchlo je Ruská federácia schopná presunúť výsadkovo-útočnú brigádu na Ukrajinu?

Pre čitateľov pripravil InformNapalm analýzu možností dislokácie výsadkovej brigády RF spôsobom tzv. leteckého mosta. Ako porovnávací príklad poslúžila operácia ODKB v Kazachstane. Materiál pripravil Jevgenij Griňov, účastník rusko – ukrajinskej vojny.

6. januára 2022 bol do Kazašskej republiky vyslaný vojenský kontingent zo zboru síl rýchleho nasadenia ODKB, do ktorého boli podľa údajov InformNapalm zapojené aj ruské  útvary, ktoré sa zúčastnili na agresii proti Ukrajine [1].

Operácie v Kazachstane sa zúčastnili príslušníci ozbrojených síl RF, Bieloruska, Arménska, Tadžikistanu a Kirgizska.

Celkový počet vojenského kontingentu ODKB v Kazachstane zatiaľ nie je známy, ale pozostáva približne z 3000 vojakov, základ kontingentu tvoria výsadkové vojská  RF (v rôznych zdrojoch sa uvádza počet od 2500 do 3600 ľudí). Pripomíname, že to zhruba zodpovedá štandardným počtom výsadkovej brigády RF.

Podľa oficiálnych vyhlásení MO RF je celkový počet použitých dopravných  lietadiel 70 kusov Il-76 [2] a niekoľko kusov An-124.

V operácii boli pravdepodobne použité lietadlá zo Pskova, Tveri, Orenburgu, Sešči, Ivanova, Uljanovska a Taganrogu. Poznamenávame, že uvádzaný počet lietadiel (70), sú všetky bojaschopné Il-76, ktoré má Ruská federácia. Obdobný počet (60 lietadiel) bol, podľa údajov MO RF, použitý pri nasadení „mierotvorcov“ v tej časti Karabachu, ktorá zostala pod kontrolou Arménska po víťazstve Azerbajdžanu na jeseň v roku 2020. Aj vtedy bol vykonaný presun približne brigádnej zostavy techniky a personálu, orientačne 2000 ľudí [3].

Ak sú údaje o počte lietadiel dôveryhodné, svedčí to o tom, že bojová pripravenosť armádneho dopravného letectva RF je na úrovni 70%, čo je vysoký ukazovateľ aj pre rozvinuté krajiny. Napríklad, bojová pripravenosť francúzskych А-400 podľa stavu v roku 2021 bola len na úrovni 35% [4].

Pre nás sú zaujímavé možnosti Vzdušných výsadkových síl (VVS) RF pri operatívnom presune a dislokácii vysoko mobilného útvaru stálej pripravenosti v reálnych podmienkach.

Normatívny výpočet

Pokúsime sa urobiť normatívny prepočet, vychádzajúc z normatívov [5] predletovej prípravy lietadiel typu Il-76 a časových noriem vzdušných síl RF z roku 1996 o nakládke a vykládke vzdušne-výsadkovej čaty.

Výpočet sme realizovali pre podmienky výsadku „leteckým mostom“ (pozn. pravdepodobnosť leteckého výsadku [6]  veľkých útvarov sa v súčasných bojových podmienkach blíži k nule) a s tým, že  typové zaťaženie pre lietadlo Il-76 sú 3 BMD alebo BTR-D[1] (teoreticky je prípustné zaťaženie do 4 BMD, ale reálne prípady neboli doposiaľ zaregistrované).

Pre všetky etapy nakládky vychádzame zo splnenia normatívu s hodnotením „uspokojivo“ (splnenie na známky 1 alebo 2 je pri masívnom prevoze s použitím voľnej leteckej skupiny prakticky nereálne).

Čiže, nakládka sa skladá z nasledovných etáp:

  • kontrola výsadkárov na kontrolnej línii, čata – 19 minút za predpokladu 3-5 odhalených nedostatkov;
  • nakládka a ukotvenie techniky, 3 stroje – do 1 hod. 50 min.;
  • predletová kontrola správnosti nakládky 3 stroje – do 12 min.

Spolu, maximálne prípustný čas nakládky výsadkovej čaty s obrnenou technikou môže zabrať 2 hodiny 20 minút.   

Dĺžku letu predpokladáme 3 hodiny.

Čas na vykládku a prípravu techniky do stavu bojovej pripravenosti – do 1 hodiny.

Teda, úplný cyklus prevozu 1 čaty výsadkárov s technikou lietadlom Il-76 predpokladáme za 5 hodín 20 minút (ďalej zavádzame označenie lietadlo-hodina – l/h).

Samostatne je treba zohľadniť predletovú prípravu lietadla, ktorá zaberie orientačne 2 hodiny (v závislosti od letiska, meteorologických podmienok, nevyhnutnosti výmeny posádky, nevyhnutnosti kontroly jednotlivých uzlov a pod., podľa normatívov to trvá od 97 do 322 minút) ako aj spiatočný let lietadla, pred ktorým sa taktiež vykonáva predletová príprava. Spolu orientačne 7 hodín.  

Čiže, prevoz jednej čaty si vyžaduje najmenej 12 l/h.

A teda, prevoz kompletnej roty s výsadkom si bude vyžadovať najmenej 36 l/h.

Pre jednoduchosť výpočtu a pri nedostatku presných informácií o počte kontingentu „mierotvorcov“ predpokladáme, že bude zapojených do 15 rôt s príslušnou obrnenou technikou (počet do 1500 ľudí). Približne takú istú početnosť tvoria útvary zabezpečenia brigády (velenie, prieskumníci, spojári, obsluha elektronických prístrojov, technické zabezpečenie atď.). Pomer 1:1 bojových útvarov a útvarov zabezpečenia je všeobecne počítaný pre operácie síl rýchlej reakcie.

Z toho vyplýva, že na prevoz uvedených síl a prostriedkov je potrebných okolo 1080 l/h. Môže sa namietať, že v prepočte nie sú zohľadnené logistické momenty, spojené s tým, že prevoz sa vykonáva v nepretržitom režime, bez prerušenia, v očakávaní návratu a technickej obsluhy lietadiel. Avšak pri nedostatku informácií, je bojová pripravenosť už zapojených lietadiel považovaná za 100%-nú, čo nie je dosiahnuteľné v reálnych podmienkach. Berieme ohľad tiež na možnosť výmeny posádok, čím je zabezpečený 24 hodinový režim prevádzky lietadiel a neustále priaznivé meteorologické podmienky. I keď jestvujúce foto materiály svedčia o dlhodobom prestoji lietadiel, minimálne na kazašských letiskách.

Zdroj: informnapalm.org

Podľa zdvihnutých rámp môžeme predpokladať, že lietadlá nie sú v procese vykládky alebo nakládky.

Teda, v prípade nevyhnutnosti zabezpečenia prevozu uvedených síl pri použití 70 lietadiel Il-76 v nepretržitej prevádzke postačuje okolo 16 hodín.

Podľa vyhlásení agentúry TASS [7] , rozmiestnenie kontingentu bolo ukončené 9. januára, t.j., trvalo 3 dni. To sa pomerne realisticky zhoduje s uvedeným výpočtom s ohľadom na to, že operácia fakticky nemala bojový charakter, bol vykonávaný úplný cyklus normatívnej predletovej prípravy, pravdepodobne neboli zapojené náhradné posádky atď. 

Obdobný čas bol potrebný aj pri spomínanom nasadení ruskej brigády v Arménskom okupovanej časti Karabachu v roku 2020.

Záver

Na základe uvedeného môžeme predpokladať, že normálny čas presunu brigády pozemných vojsk alebo leteckých výsadkárskych vojsk s použitím všetkých lietadiel Il-76, ktoré sú v RF k dispozícii je približne 3 dni, ale v kritickej situácii môže byť skrátený do 1 dňa za predpokladu zodpovedajúcich meteorologických podmienok a pri využití zjednodušených normatívov predletovej prípravy.  

To však nepotvrdzuje, že za 10 dní by bolo vojenské dopravné letectvo RF schopné zabezpečiť presun 10 brigád vzdušne výsadkového vojska, pretože bude pôsobiť efekt akumulácie technických problémov, únavy posádok, chýb v logistickom reťazci atď.

Je to veľa, alebo málo?

Na jednej strane výpočty a prax svedčia o tom, že mobilita a hrozba súčasného použitia leteckých výsadkárskych vojsk RF je prostriedkami propagandy RF značne zveličená.  Celé vojenské dopravné letectvo RF nebude schopné zabezpečiť presun ani jednej divízie výsadkárov za 2-3 dni, nehovoriac už o výsadku v rovnakom čase (v uvádzaných prepočtoch sa nebral ohľad na potrebu prevozu tankov, delostrelectva a iných zbraní, ktoré sú vo výzbroji ruských divízií výsadkových vojsk).  

V prípade využitia tzv. vlastných „prifrontových“ letísk alebo obsadených letísk protivníka, môže byť navýšenie počtu síl rýchleho reakcie maximálnym tempom – do 4 brigád za 3-4 dni. To sa môže javiť faktorom, ktorý je spôsobilý radikálne zmeniť pomer síl na kritickom úseku, na ktorom sú už vopred sústredené vševojskové mechanizované útvary.   Ako príklad môže poslúžiť jestvujúce sústredenie tankových síl RF v obci Klincy, Brjanská oblasť (tri práporné tankové taktické skupiny 90. tankovej divízie RF).


[1] ODKB = Organizácia Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti
[2] BMD = obrnený transportér výsadkový

Autor je investigatívny novinár.