Karpatské bukové pralesy sú jediným miestom Slovenska, kde voľne žijú zubry. UNESCO potvrdilo ich unikátnosť

Karpatské bukové pralesy. FOTO Malo Fun Academy

V roku 2007 sa Karpatské bukové pralesy zapísali na Zoznam svetového dedičstva UNESCO ako ukážky zvyškov pralesov cezhraničného regiónu. Pri zápise sa Slovensko zaviazalo, že vymedzí presné hranice pralesov a územie bude dostatočne, podľa požiadaviek UNESCO, chrániť. Ani jedno z uvedeného sa štrnásť rokov nedarilo presadiť. Napokon hrozilo, že pralesy na tomto zozname nebudú.

Výbor svetového dedičstva UNESCO pred pár dňami ale potvrdil, že Slovensko splnilo podmienky UNESCO pre lokalitu Karpatské bukové pralesy.

Vodná nádrž Starina, najväčšia nádrž pitnej vody v Strednej Európe. FOTO: Malo Fun Academy

“Komponenty tejto medzinárodnej lokality na území Slovenska pokrývajú takmer 4 tisíc hektárov najprísnejšie chránených vzácnych bukových pralesov s nárazníkovou zónou veľkosti ďalších takmer 15-tisíc hektárov. Odsúhlasenie návrhu poukazuje na fakt, že slovenské komponenty reprezentujú unikátne a kľúčové ekologické a biologické procesy bukového ekosystému, ktoré prispievajú k ochrane tejto jedinečnej hodnoty nadnárodnej lokality,” opísal Juraj Smatana, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR.

Aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky apeloval, že: “Využívanie územia, ako je napríklad hostelovanie v lesoch, poľovanie alebo podmienky na rozvoj, stále nie sú v súlade s ochranou tejto lokality.”

Po štrnástich rokoch sa kapitola konečne uzatvára. “Cieľom bolo odstrániť 14 rokov trvajúce nedostatky mapového vymedzenia a nedostatočnej ochrany tohto vzácneho územia Slovenska, ktoré vyplývali z pôvodného nominačného projektu pri zápise lokality na Zoznam svetového dedičstva v roku 2007. Súčasťou nominácie bol návrh na úpravu hraníc slovenských komponentov predmetnej lokality a ich nárazníkových zón, nachádzajúcich sa vo východnej časti Slovenska – Vihorlat, Havešová, Rožok, Udava a Stužica – Bukovské vrchy,” dodal štátny tajomník ministerstva Juraj Smatana.

Rozloha Národného parku Poloniny je takmer 30 000 ha, ochranné pásmo tvorí viac ako 10 000 ha. FOTO: lk

Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov zároveň vyzdvihla kvalitu renominačného projektu. Karpatské bukové pralesy boli zapísané na Zoznam svetového dedičstva ako ukážky zvyškov pralesov cezhraničného regiónu Slovenska a Ukrajiny. Slovensko tak po verdikte, že pralesy ostávajú na ich zozname, patrí medzi sedemnásť ďalších krajín, ktoré spolu vytvárajú doposiaľ najväčšiu lokalitu na celom Zozname svetového dedičstva UNESCO.